į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  en 
ASOCIACIJA » LFA ĮSTATAI

Lietuvos FINN asociacija

Į S T A T A I

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.1 Lietuvos FINN asociacija (toliau – “Asociacija”) - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

 

1.2 Lietuvos FINN asociacijos teisinė forma - Asociacija.

 

1.3 Asociacijos pavadinimas: Lietuvos FINN asociacija.

 

1.4 Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas teises ir pareigas bei veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

 

1.5 Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais, šiais įstatais.

 

1.6 Asociacija įsteigta neribotam laikotarpiui.

 

1.7 Asociacija yra paramos gavėjas.

 

1.8 Asociacijos registracijos adresas: Lietuvos Respublika, Kauno m. sav., Kauno m.,  V.Putvinskio g. 30-6.

 

1.9 Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

 

2.1 Asociacijos tikslai:

 

2.1.1 populiarinti FINN jachtų klasę bei buriavimą;

 

2.1.2 vienyti ir koordinuoti Asociacijos narių veiksmus bedrų problemų sprendimui;

 

2.1.3 sudaryti Asociacijos nariams vienodas sąlygas dalyvauti šalies čempionatuose, pirmenybėse ir kitose varžybose;

 

2.1.4 varžybų organizavimas ir dalyvavimas jose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

 

2.1.5 FINN jachtų klasėje, buriavimo sportą kultivuojančių Asociacijos narių veiklos koordinavimas, bendradarbiavimas su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis ir remenčiomis kūno kultūrą ir sportą;

 

2.1.6 savo pavyzdžiu bei pasiūlymais padėti vystyti labiau išsilavinusią, aktyvesnę ir paslaugesnę visuomenę;

 

2.1.7 skatinti ir remti vaikų bei jaunimo užsiėmimą buriavimu.

 

2.2 Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija:

 

2.2.1 populiarina FINN jachtų klasę šalyje;

 

2.2.2 rengia ilgalaikes programas;

 

2.2.3 atstovauja pasaulio analogiško sporto šakų asociacijoje (organizacijoje), kitose tarptautinėse sporto organizacijose (asociacijose);

 

2.2.4 organizuoja, seminarus, konferencijas, kongresus ir parodas;

 

2.2.5 rūpinasi Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu;

 

2.2.6 įsigyja turtą, jį valdo, tvarko ir juo disponuoja;

 

2.2.7 steigia fondus, atstovybes, viešąsias įstaigas, įmones bei kitus juridinius asmenis;

 

2.2.8 gauna ir teikia paramą ir labdarą;

 

2.2.9 vykdo įstatymų nedraudžiamą bet kokią ūkinę - komercinę veiklą, kuri reikalinga jos tikslams pasiekti;

 

2.2.10 turi teisę užsiimti kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

 

III. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1 Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos nariu gali būti:

 

3.1.1 juridiniai asmenys;

3.1.2 fiziniai asmenys (18 metų sulaukę veiksnūs asmenys);

 

3.2 asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, gali būti nepriimtas, o priimtas – pašalintas iš Asociacijos narių.

 

3.3 Asociacijos narys turi tokias teises:

 

3.3.1 dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių susirinkime;

 

3.3.2 naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

 

3.3.3 susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

 

3.3.4 bet kada išstoti iš Asociacijos;

 

3.3.5 rinkti ir būti renkamu į Asociacijos valdymo organus, tačiau narys turi būti nejaunesnis kaip 18 metų;

 

3.3.6 būti kitų klubų, asociacijų nariu;

 

3.3.7 Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys;

 

3.3.8 kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

 

3.4. Asociacijos narys privalo:

 

3.4.1 Asociacijos narių suvažiavimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį nario mokestį; nuo šių mokesčių sumokėjimo gali atleisti jei už tokį nutarimą balsuoja daugiau kaip 2/3 Asociacijos Valdybos narių;

 

3.4.2 nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijos ir kitų Asociacijos narių interesams;

 

3.4.3 vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus;

 

3.4.4 vykdyti narių suvažiavimo, valdybos, Asociacijos prezidento nutarimus ir sprendimus;

 

3.4.5 vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.

 

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

4.1 Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama Suvažiavimo priimtu atskiru dokumentu.

 

V. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO

IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

 5.1 Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti raštišką prašymą Asociacijos Valdybai. Valdyba asmens prašymą dėl priėmimo į Asociaciją turi apsvarstyti ir priimti sprendimą per 30 dienų. Asociacijos nariu tampa asmuo po to, kai jo kandidatūrai pritaria Asociacijos Valdyba ne mažesniu nei 2/3 visų Valdybos narių sprendimu ir asmuo per nustatytą  terminą  sumoka stojamąjį bei tų metų nario mokestį. Asmuo, per nustatytą  terminą  nesumokėjes minėtų mokesčių, laikomas atsisakiusiu ketinimo tapti Asociacijos nariu.  Po Valdybos sprendimo priimti asmenį į Asociaciją, jis privalo per 15 dienų sumokėti stojamąjį bei tų metų nario mokestį. Valdyba asmens prašymu nuo stojamojo mokesčio gali jį atleisti. Valdybos sprendimas priimti naują narį į Asociaciją laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė Valdybos posėdyje dalyvaujančių narių. Jei prašymas dėl priėmimo į Asociaciją nepatenkinamas, asmuo gali kreiptis į Asociacijos Suvažiavimą, prašymą paduodamas Valdybos Pirmininkui. Suvažiavimo sprendimas priimti naują narį į Asociaciją laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių narių. Suvažiavimo sprendimas yra galutinis. Tokia pat tvarka į Asociaciją priimami iš jos pašalinti ar išstoję asmenys.

 

5.2 Asociacijos narys bet kada gali išstoti iš Asociacijos, parašęs prašymą Asociacijos Valdybai. Narys laikomas išstojusiu nuo pareiškimo pateikimo dienos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Prieš išstodamas iš Asociacijos narys privalo sumokėti nario mokestį už praeitą laikotarpį ir atsiskaityti su Asociacija pagal esamus turtinius įsipareigojimus.

 

5.3 Asociacija turi teisę pašalinti narį. Asociacijos Valdybos nutarimu narys gali būti pašalintas, jei narys pažeidė šiuos įstatus, nemokėjo nario mokesčio, nevykdė sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar kitiems jos nariams, savo veikla diskreditavo Asociaciją ar jos narius. Sprendimą pašalinti narį Valdyba priima ne mažesne kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Valdybos sprendimą pašalinti narį iš Asociacijos narys gali skųsti nuo Valdybos sprendimo priėmimo per 1 mėnesį Suvažiavimui, skundą paduodamas Valdybos pirmininkui. Nutarimą pašalinti narį Suvažiavimas  priima 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 

5.4 Asociacijos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Asociacijos yra pranešama likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki Valdybos posėdžio ar Suvažiavimo. Asociacijos narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti Valdybos posėdyje ir Suvažiavime, kuriame yra svarstomas jo elgesys.

 

VI. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

6.1 Asociacijos organai yra: Suvažiavimas; Valdyba, Asociacijos Prezidentas, Revizijos Komisija. Valdymo organų nariais gali būti tik Asociacijos nariai.

 

6.2 Asociacijos organai privalo veikti Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.

 

6.3 Už Asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui Suvažiavimo sprendimu gali būti atlyginama. Atlyginimo dydį ir atlyginimo mokėjimo sąlygas Valdybos nariams nustato Suvažiavimas paprasta posėdyje dalyvujančių narių balsų dauguma, o Asociacijos Prezidentui – Valdyba paprasta posėdyje dalyvujančių narių balsų dauguma.

 

VII. SUVAŽIAVIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ

PRIĖMIMO TVARKA

 

7.1 Eilinis visuotinis Suvažiavimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

 

7.2 Suvažiavimas šaukiamas Valdybos sprendimu, išskyrus kai yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba šių įstatų nustatytais atvejais ir terminais Valdyba nesušaukia Suvažiavimo. Tokiu atveju Suvažiavimas šaukiamas Asociacijos Prezidento sprendimu.

 

7.3 Suvažiavimo delegatų skaičių nuo nario - juridinio asmens - nustato Valdyba paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 

7.4 Valdyba rengia susirinkimo darbotvarkę. Pranešimas apie Suvažiavimo vietą, laiką ir darbotvarkė turi būti paskelbta ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo. Pranešimas skelbiamas Asociacijos internetiniame tinklapyje arba siunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas gavėjui pasirašytinai arba paskelbiamas dienraštyje „Kauno diena“. Visų Asociacijos narių rašytiniu sutikimu Suvažiavimas gali būti sušauktas ir nesilaikant šių terminų.

 

7.5 Pranešime apie visuotinio Suvažiavimo sušaukimą turi būti nurodyta:

 

7.5.1 Asociacijos pavadinimas, buveinė ir kodas;

 

7.5.2 Suvažiavimo data, laikas ir vieta (adresas);

 

7.5.3 Suvažiavimo darbotvarkė;

 

7.5.4 Nustatytas nario – juridinio asmens - delegatų skaičius;

 

7.5.5 Suvažiavimo sušaukimo iniciatoriai;

 

7.5.6 Asociacijos organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Suvažiavimą bei kita įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta privaloma informacija.

 

7.6 Suvažiavimo darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos ir Asociacijos narių siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 dienom iki Suvažiavimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.

 

7.7 Jeigu Suvažiavimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą buvo pakeista, apie jos pasikeitimus nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Suvažiavimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 5 dienom iki Suvažiavimo.

 

7.8 Ne vėliau kaip likus 5 dienom iki Suvažiavimo Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Asociacijos turimais dokumentais, susijusiais su Suvažiavimo  darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei Suvažiavimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu Asociacijos narys raštu pageidauja, Asociacijos Prezidentas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus Suvažiavimo sprendimų projektus įteikia nariui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti.

 

7.9 Neeilinis Suvažiavimas turi būti sušauktas ne vėliau nei per 20 dienų, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių ar tai yra numatyta įstatymuose. Neeilinio Suvažiavimo iniciatoriai Valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodoma Suvažiavimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Suvažiavimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka šiuose įstatuose nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka Suvažiavimo kompetencijos.

 

7.10 Asociacijos Valdyba, Asociacijos Prezidentas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Suvažiavimą, pateikia Asociacijai informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio Suvažiavimo sušaukimą parengti.

 

7.11 Suvažiavime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą. Asociacijos nariams atstovaujantis narys turi tiek balsų, keliems  nariams jis atstovauja.

 

7.12 Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Suvažiavimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkami Valdybos ar Revizijos komisijos nariai laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.

 

7.13 Sprendimai dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkami Valdybos ir Revizijos komisijos nariai Suvažiavime priimami 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

 

7.14 Balsavimas Suvažiavime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams tais klausimais, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 Suvažiavime dalyvaujančių narių.

 

7.15 Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 15 dienų nuo neįvykusios Suvažiavimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Suvažiavime dalyvauja Asociacijos narių. Pakartotiniame Suvažiavime galioja tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkė. Pranešimas skelbiamas Asociacijos internetiniame tinklapyje arba siunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas gavėjui pasirašytinai arba paskelbiamas dienraštyje „Kauno diena“.

 

7.16 Suvažiavimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo Suvažiavimo Prezidentas ir sekretorius. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Asociacijos nariai.

 

7.17 Suvažiavimas:

 

7.17.1 priima, keičia, papildo Asociacijos įstatus;

 

7.17.2 renka ir atšaukia Valdybos narius, įstatų nustatyta tvarka;

 

7.17.3 nustato Asociacijos pagrindines veiklos kryptis;

 

7.17.4 renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius;

 

7.17.5 nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

 

7.17.6 tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

 

7.17.7 priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

 

7.17.8 sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

 

7.18 Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą Suvažiavimo išskirtinei kompetencijai priskirtų klausimų.

 

VIII. VALDYBOS KOMPETENCIJA, RINKIMO TVARKA,

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

8.1 Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos narius renka ir atšaukia Suvažiavimas 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma 4 metų kadencijai. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

 

8.2 Valdybos narys gali atsistatydinti raštiškai įspėjęs Valdybą. Jo įgaliojimai nutrūksta nuo prašymo įteikimo Valdybai dienos. Vietoj atsistatydinusio ar atšaukto Valdybos nario Suvažiavimas artimiausiame posėdyje išrenka naują Valdybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui.

 

8.3 Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kuris kartu yra administracijos vadovas, kurį renka valdybos nariai.

 

8.4 Valdybą sudaro trys nariai.

 

8.5 Valdybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

 

8.6 Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

 

8.7 Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

 

8.8 Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

8.9 Valdyba svarsto ir tvirtina:

8.9.1 metinius varžybų kalendorius;

8.9.2 varžybų nuostatus, reglamentą, prezidentui leidžiamą valdyti per tam tikrą laikotarpį lėšų sąmatą ir tų lėšų panaudojimo planus;

8.9.3 Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus;

8.9.4 Valdyba priima sprendimus Asociacijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve bei priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes;

 

8.10 Valdyba:

 

8.10.1 atsako už Suvažiavimo sušaukimą ir rengimą laiku;

 

8.10.2 steigia komisijas atskiriems klausimams nagrinėti, tvirtina šių komisijų pirmininkus;

 

8.10.3 sprendžia Asociacijos narių tarpusavio ginčus;

 

8.10.4 atleidžia narius nuo stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo;

 

8.10.5 nustato Asociacijoje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

 

8.11 Valdyba analizuoja ir vertina Asociacijos Prezidento pateiktą medžiagą apie:

 

8.11.1 Asociacijos veiklos strategijos įgyvendinimą;

 

8.11.2 Asociacijos veiklos organizavimą;

 

8.11.3 Asociacijos finansinę būklę;

 

8.12 Valdyba sprendžia taip pat ir kitus šiuose įstatuose ir įstatymuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

 

IX. ASOCIACIJOS PREZIDENTO KOMPETENCIJA,

RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

9.1 Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas.

 

9.2 Asociacijos Prezidentą renka Valdyba.

 

9.3 Asociacijos Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.

 

9.4 Asociacijos Prezidentas vienvaldiškai veikia Asociacijos santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro sandorius Asociacijos vardu.

 

9.5 Asociacijos Prezidentas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Suvažiavimo sprendimais, Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

 

9.6 Asociacijos Prezidentas atsako už:

 

9.6.1 finansinės atskaitomybės sudarymą;

 

9.6.2 duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

 

9.6.3 pranešimą Asociacijos dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

 

9.6.4 Asociacijos veiklos organizavimą;

 

9.6.5 Asociacijos narių apskaitą;

 

9.6.6 Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

 

9.7 Asociacijos Prezidentas:

 

9.7.1 organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus;

 

9.7.2 sprendžia dėl Asociacijos lėšų ir turto panaudojimo ir tvarkymo, sutinkamai su Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais, Suvažiavimo ir  Valdybos nutarimais. Prieš priimdamas sprendimą sudaryti bet kokį sandorį dėl nekilnojamojo turto (įsigyti, perleisti, įkeisti ir kt.), Asociacijos Prezidentas privalo gauti 2/3 posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma priimtą pritarimą;

 

9.7.3 priima sprendimus sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius dėl kilnojamojo turto;

 

9.7.4 tvirtina renginių sąmatas;

 

9.7.5 organizuoja Suvažiavimo nutarimų įgyvendinimą;

 

9.7.6 sudaro darbo grupes specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

 

9.7.7 be atskiro įgaliojimo atstovauja Asociacijai valstybinėse institucijose, įmonėse, organizacijose ir teismuose;

 

9.7.8 atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

 

9.7.9 priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

 

9.7.10 sudaro ir pasirašo visų Asociacijos veikloje numatytų teikti paslaugų, darbų, mokslinių tyrimų ir kitas sutartis;

 

9.7.11 per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Suvažiavimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

 

9.7.12 skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

 

9.7.13 organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

 

9.7.14 vykdo kitas Suvažiavimo, šių įstatų bei įstatymų numatytas funkcijas.

 

9.8 Asociacijos Prezidentas turi teisę priimti nutarimus visais Asociacijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų priskirti Suvažiavimo arba Valdybos kompetencijai ir sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ

PATEIKIMO TVARKA

 

10.1 Dokumentų ir kitos informacijos ape Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka nustatoma Suvažiavimo priimtu atskiru dokumentu.

 

10.2 Asociacijos Prezidento parengta finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija sudaro sąlygas Asociacijos buveinėje su šia ataskaita visiems susipažinti. Asmuo, norėdamas susipažinti su šia ataskaita, turi raštu pateikti prašymą Asociacijos Prezidentui. Ataskaita pateikiama per tris dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Už dokumentų pateikimą imamas informacijos pateikimo išlaidų  dydžio atlyginimas.

 

XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

11.1 Asociacijos Suvažiavimo, Valdybos, Prezidento nutarimai, sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius arba kitus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai, gavėjui pasirašant įstatymų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų priėmimo. Už savalaikį ir tinkamą nutarimų ir kitų pranešimų išsiuntimą atsako Asociacijos Prezidentas.

 

11.2 Visi kiti pranešimai ir skelbimai Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatytais privalomais atvejais skelbiami dienraštyje "Kauno diena" ir (arba) pranešami nariams ir kreditoriams Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais.

 

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO

TVARKA

 

12.1 Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

 

12.2 Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo  priima Valdyba.

 

12.3 Sprendimus dėl filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba.

 

12.4 Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba.

 

XIII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

13.1 Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę atlieka Revizijos komisija.

 

13.2 Revizijos komisiją sudaro trys nariai, renkami 4 metams. Komisijos narius renka ir atšaukia Suvažiavimas 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma. Revizijos komisija iš savo narių renka Revizijos komisijos pirminiką.

 

13.3 Revizijos komisija, kontroliuodama Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą, privalo:

 

13.3.1 ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

 

13.3.2 Suvažiavimo, Valdybos ar Prezidento pavedimu atlikti neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;

 

13.3.3 kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;

 

13.3.4 artimiausiame Suvažiavime arba Valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;

 

13.3.5 Suvažiavimui pateikti Asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;

 

13.3.6 pateikti pasiūlymus Suvažiavimui dėl patikrinimo rezultatų.

 

XIV. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

14.1 Sprendimą dėl Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo priima Suvažiavimas 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 

14.2 Asociacijos įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.  

 

Įstatai pasirašyti 2009 m. rugsėjo 07 d.

 

Lietuvos FINN asociacijos prezidentas

Kastytis Sabas